Vision / Mission

-พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้ถูกต้องเป็นจริง เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

                                                “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษครบวงจรมาตรฐานสากล 

 

                                         พันธกิจ (Mission)

 

                                                   ด้านบุคลากร

 

                                                                - พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

                                                        - สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีความสุข เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

                                                   ด้านลูกค้าและคู่ค้า

 

                                                                       -พัฒนาคุณภาพสินค้า คัดสรรวัตถุดิบและบริการ ให้เหนือความคาดหวังลูกค้า เพื่อความยั่งยืน

                                                          -เป็นเพื่อนคู่คิดด้านบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

 

                                                             ด้านกระบวนการทำงาน

                                                                                                                                     -ศึกษานวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สินค้าได้คุณภาพมาตรฐานสากล                                                              
                                                                                                                                          -พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้ถูกต้องเป็นจริง เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ                                                           
                                                                                                                                                                             ด้านสังคม 
 

                                                                -ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

                                                                       -ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้สังคมรับรู้ถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
                                                              -ลดการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้มากที่สุด

 

                                         Core Value

                                                                                                               E  = Excellence  ความเป็นเลิศ

                                                                                                               K  = Knowledge  ความรู้

                                                                                                               A  = Attitude  จิตสำนึก

                                                                                                               R  = Responsibility  ความรับผิดชอบ

                                                                                                               A  = Agility Skills  ความคล่องตัว

                                                                                                               C  = Challenge  ความท้าทาย 

                                                                                                               H  = Honesty  ความเป็นธรรม

เกี่ยวกับเรา

  • กว่าจะมีวันนี้
    กว่าจะมีวันนี้(Our History) บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2525 โด...
  • รางวัลคุณภาพ
    นับว่าเป็นเกียรติ และ เป็นความภาคภูมิใจมากๆ ที่เราประกวด 3 รางวัล เราได้ทั้ง 3 รางวัล ..
  • Vision / Mission
    -พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้ถูกต้องเป็นจริง เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ (Vis...
Visitors: 70,615