Vision / Mission

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศในธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์กระดาษครบวงจรและเป็นธรรม

เพื่อส่งเสริมคู่ค้าให้ก้าวสู่ตลาดสากล

เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในเรื่องคุณภาพและการออกแบบทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

พันธกิจ (Mission)

 

ด้านบุคลากร

- พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

- สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีความสุข เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ด้านลูกค้าและคู่ค้า

- พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ให้เหนือความคาดหวังลูกค้า

- มุ่งเน้นลูกค้าและพัฒนาผู้ส่งมอบ เพื่อความเป็นหุ้นส่วนที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

ด้านกระบวนการทำงาน

- พัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและเป็นสากล

- ควบคุมดูแลและรักษาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

ด้านกระบวนการและกลยุทธ์

- ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ของกระดาษและสิ่งพิมพ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในองค์กร

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้ถูกต้องเป็นจริง เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

- มุ่งเน้นศึกษาเพื่อสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า

 - มุ่งเน้นศึกษาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าในตลาด CLMV มากขึ้น

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

  • Vision / Mission
    วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศในธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์กระดาษครบวงจรแ...
  • รางวัลคุณภาพ
    กว่า 40 ปี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เราผ่านวิกฤติมามากมาย และ ได้เรียนรู้ พัฒนา ต่อยอด รวมถึงช่วงโควิ...
  • กว่าจะมีวันนี้
    กว่าจะมีวันนี้(Our History) บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2525 โด...
Visitors: 34,556